Error, no Advert ID set! Check your syntax!
Ny side 1

DAF generalforsamling

image

11.02.2015
Til alle medlemsklubber

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Aikido Forbund

Dato: 21.03.2015 kl.: 11:00 – ca. 16:00

Sted: (Bemærk: ny adresse!!!!!)

Odense Aikido Klub
Odense Sportscentrum
Thorslundsvej 2b
5000 Odense C

Forsamlingen finder sted i forbindelse med et træningsarrangement.
(medbring jo og bokken!)

Kl. 11:00 – 13:00
Træning v/DAFs bestyrelsesmedlemmer

KL 13:45 – ca. 16:00
Generalforsamling. (Hver klub har én stemme, men I er velkommen så mange I har lyst, især til træningen! Dette tilføjes, da der har været udtrykt tvivl om det før.)

Forslag til generalforsamlingen skal være DAF´s bestyrelse i hænde senest den 07.03.2015 (sendes til M. Jewkes)
Endelig dagsorden udsendes senest en uge inden mødet.

Hver klub kan møde med én delegeret, som har bemyndigelse til at stemme på klubbens vegne.
Se bilag 1.

Deltagelse gratis, der kan dog bestilles sandwich til rimelig pris mm ved indskrivningen.

På bestyrelsens vegne
Mark Jewkes
Bestyrelsesmedlem

Bilag 1

§9: GENERALFORSAMLINGEN & EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden den 1. april med dagsorden i henhold til punkt E (dagsorden).
. Generalforsamlingen indkaldes med mindst en (1) måneds varsel, ved fortrinsvis elektronisk (e-mail), eller skriftlig meddelelse til alle medlemsklubber. Forslag til generalforsamlingen skal være sekretæren i hænde senest to (2) uger før generalforsamlingen (elektronisk: efter udsendelsestidspunktet; skriftligt: regnet efter poststemplet). Dagsorden sendes ud en (1) uge før generalforsamlingen (elektronisk: regnet efter udsendelsestidspunktet; skriftligt: regnet efter poststemplet).
. Ved generelforsamlingen skal hver klub møde med en delegeret som har bemyndigelse til at stemme på klubbens vegne. Valg sker med en (1) stemme per medlemsklub. Al afstemning sker ved håndsoprækning, og almindeligt stemmeflertal er gældende. Vedtægtsændringer kræver dog tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer.
. Hvis mindst en (1) medlemsklub eller dirigenten kræver skriftlig afstemning skal dette efterkommes. Der kan også stemmes ved fuldmagt, i tilfælde af at en klub er forhindret i at komme til generelforsamlingen. Kun medlemsklubber, der er à jour med kontingentet kan stemme på generalforsamlingen.
. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent/protokolfører
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse til godkendelse af regnskab for det forløbne år, samt fastsættelse af kontingentets størrelse
4. Valg til bestyrelsen ifølge § 7
5. Valg af revisor
6. Udpegning af teknisk udvalg
7. Behandling af indkomne forslag samt nedsættelse af ad hoc udvalg
8. Eventuelt

Og
§7: BESTYRELSEN.

. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 3 menige medlemmer Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.
. På lige årstal vælges formand og kasserer samt et (første) menigt medlem. På ulige årstal vælges næstformand og to menige medlemmer (anden og tredie)
. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen med undtagelse af valget i det stiftende år. Genvalg kan finde sted. Ingen kan vælges til bestyrelsen uden at være fyldt atten (18) år.

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>